Aanbod

Aanbod

Kindcentrum Ulingshof biedt (voortgezet) speciaal onderwijs, zorg en revalidatie. Dat doen we voor kinderen in de leeftijd van 2 t/m 20 jaar die een lichamelijke, neurologische, cognitieve, (ernstig) meervoudige beperking hebben en/of langdurig somatisch ziek zijn.

De verhouding van onderwijs, zorg en revalidatie is afhankelijk van de behoefte en de potentie van ieder kind en kan door de tijd heen variëren.

Onze doelstelling is het kind te begeleiden naar zelfstandigheid en participatie in de maatschappij.

 

Onderwijs

Bij Ulingshof wordt gespecialiseerd (voorgezet) onderwijs gegeven aan kleinschalige groepen leerlingen die vanwege hun ondersteuningsvraag extra zorg, ondersteuning en een veilige leeromgeving nodig hebben. Het onderwijsaanbod gaat uit van de behoefte aan relatie, competentie en autonomie.

Samen met ouders/verzorgers, begeleiders en andere betrokkenen stemmen we ons aanbod af op de individuele en specifieke situatie van elke leerling.
Het aanbod in de basisschoolleeftijd  varieert van leerroute 1 t/m leerroute 7. In de VSO-afdeling richt het aanbod zich in basis op leerroute 1 en 2.

We realiseren een gestructureerde, uitdagende en prikkelbewuste omgeving. In deze omgeving ervaart de leerling herkenbaarheid, voorspelbaarheid in orde, tijd en ruimte.

Revalidatie

Een kind op Ulingshof  komt voor therapie in aanmerking als het motorische problemen heeft en de gestelde doelen binnen een vastgestelde periode kunnen worden gerealiseerd door het behandelteam van Adelante.  De revalidatiearts bespreekt samen met ouders de verschillende hulpvragen en geeft  een indicatie voor de noodzakelijke therapieën.

Het team bestaat naast de revalidatiearts uit de volgende disciplines: ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, casemanager, physician assistent en pedagogisch behandelaar. Door interdisciplinair samen te werken zijn ze op de hoogte van elkaars handelen en wordt er gezamenlijk aan de doelstellingen gewerkt.  De voortgang wordt standaard een of twee keer per jaar samen met ouders besproken. Hierbij evalueren ze de voorgaande doelstellingen, bespreken de perspectieven en formuleren gezamenlijk de doelstellingen voor de komende periode.

De therapieën worden zoveel mogelijk ingepland binnen schooltijd.

 

Zorg

Binnen Kindcentrum Ulingshof zijn er kinderen die naast onderwijs en revalidatie ook zorg en extra ondersteuning nodig hebben in de klas. Daarnaast heeft PSW een ontwikkelgroep binnen Ulingshof voor kinderen met een (ernstige), meervoudige beperking en bieden we specialistische naschoolse opvang aan voor de leerlingen van school.

PSW werkt met een ondersteuningsmodel waarin veel aandacht is voor structuur, dagritme en basisveiligheid. We werken multidisciplinair en zetten pedagogen, behandelaren, therapeuten en begeleiders in om alle ontwikkelingsgebieden in beeld te brengen. Zo stellen we samen met ouders en andere betrokkenen doelen op die afgestemd en gericht zijn op groei en ontwikkeling van het kind. Waar dat gewenst is kunnen we ook ondersteuning bieden in de thuissituatie.